Mashgal

From Fantasipedia
Jump to navigation Jump to search
Mashgal
Лаıнщźар, Laınwźar
Pronunciation/mɑʃgal/ (Everish)
/lɒnʊʒɑr/ (Mashgal)
RegionWedseChuluulag
EthnicityWedsen
Native speakers
  • 5.234 Million native speakers (2020)
  • 10.956 Million L2 students (2020)
Isolate language
Flírsk (Mashgal alphabet) (mainly)
Official status
Official language in
 Wedse
Language codes
ISO 639-1mg
ISO 639-2mas
ISO 639-3
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters. For an introductory guide on IPA symbols, see Help:IPA.

Mashgal (/mɑʃgal/ Лаıнщźар transcription: Laınwźar) , is an isolate language that originated in the western region of Chuluulag of Wedse and today is one of the three national languages within Wedse with around 5 million native speakers, mainly in Chuluulag and the surrounding regions.

Mashgal alphabet[edit]

A Ã Ä Б Ç̀ Д E Ə G ɢ́ Ğ X I İ Й K Л H O Ö ́ ́̈ P C С̀ T Y Щ X Ы Ý З Ź Ь
A Ã Ä B Ç̀ D E Ə G Ǵ Ğ H I İ J K L N O Ö Q R S T U W X Y Ý Z Ź ʹ
a ɑ a b č d e ø g χ y h ɯ ɪ ɯ ʤ k l n o ø q q ʀ s ʃ t ɯ w ʃ ɯ ɪ z ž ʹ

Inclusions[edit]

The letters Q and Q̈ do not have a specific character designated to them in the Mashgal alphabet. The inclusion of these two letters usually is inputted with a Mashgal styled apostrophe ( ́) for the letter Q, and a Mashgal styled apostrophe with two dots ( ́̈) for the letter Q̈. However, they do not have their own designated space within the word formations. In this case, the letters Q and Q̈ go directly on top of the previous character of the word. Examples are shown below.

In circumstances where the letters Q and Q̈ start at the beginning of a word, this will mean that it will act as an apostrophe without the character below. This will result in a blank space underneath the letters.

Letter Transliteration Examples Everish Translation
́ Q ́Асезııýс ыə лаı́ãы сğаныɢýрıý
Qasezııýs yə laıqãy sğanyɢýrıý
"Rewrite the market portfolio"
́̈ ́̈Cã ı ıнɢ́ щııн ɢа́̈ã?
Q̈sã ı ınɢ́ wıın ɢaq̈ã?
"Can I see his face?"

Examples[edit]

Mashgal text Transliteration
Зыаныдеıн ãхɢ́ешɢе, Zyanydeın ãxɢ́eshɢe,
Ýслскхööы ́̈ýхдеıн ıн́у ыан щаã, Ýslskhööy q̈ýxdeın ınqu yan waã,
Ызıандäɢе зщııрıн ыан бııхɢ́еш ıнйýз, Yzıandäɢe zwıırın yan bııxɢ́esh ınjýz,
Рı́ã а с̀ãандä с̀ãźыанıн асак щýзр, Rıqã a s̀ãandä s̀ãźyanın asak wýzr,
Рı́ã а ́̈щıрб ıы заıрıн сããз. Rıqã a q̈wırb ıy zaırın sããz.
Сащı ыə зğанй-ýəы ıасалɢ ıы ́̈ралýəııн Sawı yə zğanj-ýəy ıasalɢ ıy q̈ralýəıın
Инəббɢ́ешру əссащı ыə каы́̈щ, Inəbbɢ́eshru əssawı yə kayq̈w,
Кɢ́еш, аıн кýəźщ а ихщı̋аданньтаде ыаıбу Kɢ́esh, aın kýəźw a ixwı̋adannʹtade yaıbu
Андäаıыıн асак ́йý́̈́ əссащı ýəı щаы́̈щ. Andäaıyın asak qjýq̈q əssawı ýəı wayq̈w.